Uuden opiskelijan tuki Varialla

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaalla toimiva monialainen, käytännönläheistä ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos. Varialla on neljä toimipistettä, joissa opiskelee yhteensä yli 6000 opiskelijaa noin 160:ssä tutkinnossa. 

Tavoite

Vantaan kaupungin strategisena tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä ammatillisessa koulutuksessa. Ammattiopisto Variassa opiskelijahuollon ja opetushenkilöstön tukitoimista huolimatta 15–17 % opiskelijoista on eronnut oppilaitoksesta suorittamatta aloittamiaan opintoja loppuun. Nuorten kokemista ongelmista on olemassa tilastotietoa yleisellä tasolla, mutta keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tuen tarvetta ei ole pystytty tunnistamaan riittävän ajoissa eikä riittävää tai nuoren tilanteeseen sopivaa tukea ole voitu tarjota kaikille opiskelijoille. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan lisätä opintojen merkityksellisyyttä, tunnistaa opintojen keskeyttämiseen johtavia riskejä sekä auttaa nuoria pysymään opintopolulla.

Toteutus

Annie Advisor ja Varia aloittivat loppuvuodesta 2020 laajan yhteistyön, jonka tavoitteena oli kehittää tukibottia vastaamaan Varian tavoitteisiin. Aluksi kohderyhmäksi valittiin aloittavat opiskelijat yhdessä Varian neljästä toimipisteestä. Kahdeksan eri ammattiryhmän ammattilaisista koostunut työryhmä suunniteli yhdessä viesti- ja palvelupolun, jossa tukibotti ohjaa opintoihin, hyvinvointiin tai muihin asioihin tukea tarvitsevat opiskelijat eri ammattilaisille opiskelijan tuen tarpeesta riippuen. Esimerkiksi jaksamiseen liittyvät haasteet ohjataan psykologille ja etäopetukseen liittyvät vastuuopettajalle.

Kevään 2021 onnistuneen pilotin jälkeen tukibotti otettiin käyttöön syksyllä 2021 kaikille aloittaville opiskelijoille ja keväällä 2022 myös jatkaville opiskelijoille. Tukipalveluiden kuormituksen tasaamiseksi opiskelijoiden tukitarpeita kartoitetaan porrastetusti läpi lukuvuoden, kullekin opiskelijalle heti opintojen alusta alkaen.

Tukibotin viesti- ja palvelupolusta laadittiin myös räätälöidyt versiot oppisopimusopiskelijoille ja äidinkielenään muuta kuin suomea puhuville opiskelijoille.

“Annie antaa opiskelijoille mahdollisuuden tuoda matalalla kynnyksellä esiin tuen tarpeen, joka muuten olisi jäänyt ehkä kertomatta.”
Psykiatrinen sairaanhoitaja, Varia

Tulokset

Varia on havainnut, että tekstiviesti madaltaa tuen pyytämisen ja saamisen kynnystä. Keskimäärin 71% opiskelijoista vastaa viesteihin ja heistä keskimäärin 9% tarvitsee tukea. Eniten tuen tarvetta on heti lukuvuoden alussa, jolloin tukea on pyytänyt jopa 21% opiskelijoista. Yleisimmät tukitarpeet liittyvät opetukseen ja opintojen suunnitteluun (18%), yhteisiin aineisiin (14%), muihin opintoasioihin (12%) sekä hyvinvointiin ja terveyteen (5%).

“Sain apua opintojen etenemiseen Annie-botin avulla. Kynnys avun pyytämiseen hävisi tämän Annie-botin avulla. En valmistuisi nyt lähihoitajaksi ilman että olisin saanut mahdollisuuden pyytää apua tätä kautta.”
Opiskelija, Varia

Lisätietoja Varian blogissa

Annie antaa opiskelijoille mahdollisuuden tuoda matalalla kynnyksellä esiin tuen tarpeen, joka muuten olisi jäänyt ehkä kertomatta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja, Varia